Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Simone van Deursen-Vermulst, kindercoach bij Moontje Coaching te Sint-Oedenrode staat ingeschreven onder KvK nummer: 74056344.
  Kindercoach Moontje Coaching richt zich op kortdurende begeleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De gesprekken zullen plaatsvinden in mijn praktijkruimte.
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. opdrachtgever : de partij die opdracht geeft
  2. opdrachtnemer : kindercoach Moontje Coaching

 

 1. Annulering en opzegging
  1.Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Het liefst telefonisch, maar kan ook per e-mail.
  Hierna worden de volledige kosten voor een coaching sessie in rekening gebracht. Bij ziekte gaarne overleg.
  2.Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

 

 1. Tarieven
  Kennismakingsgesprek (60 min): kosteloos en vrijblijvend
  Intakegesprek (60 min): € 50,-
  Coaching per sessie (60 min): € 65,-   (incl. voorbereiding en materialen)
  Gesprekken met school of andere instanties (60 min): € 65,-
  Telefonisch gesprek (30 min): € 35,-
  Evaluatie (60 min): € 65,-
  Verslaglegging per uur: € 65,-

  De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op mijn website.Tussentijds kort overleg met de ouder(s)/verzorger(s), telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

 1. Betalingsvoorwaarden
  1. Na iedere afspraak ontvangt u een factuur per email.
  Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Het bedrag dient over gemaakt te worden op rek.nr: NL31 RABO 0337 7929 76, t.n.v. Moontje Coaching onder vermelding van het factuurnummer.
  2. Het honorarium van kindercoach Moontje Coaching wordt na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en kindercoach
  Moontje Coaching hierover andere afspraken hebben gemaakt.
  3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die kindercoach Moontje Coaching maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid
  Bij lichamelijke en psychische klachten raad ik u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter schade of letsel
  voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoach Moontje Coaching.

 

 1. Verplichtingen Kindercoach Moontje Coaching
  Kindercoach Moontje Coaching is resultaatgericht zonder dit resultaat te kunnen garanderen. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.

 

 1. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
  Kindercoach Moontje Coaching is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De handtekening van beide ouders is dus noodzakelijk.
  Als beide ouders/verzorgers geen gezag hebben, dient de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind toestemming te geven voor gestart kan worden met de coaching.

 

 1. Vertrouwelijkheid
  Kindercoach Moontje Coaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van een coaching sessies tenzij een wettelijke plicht rond bekendmaking geldt. Ik verwijs u hiervoor naar de Privacy policy op mijn website.

 

 1. Regels rond afspraak
  Er is een wachtruimte aanwezig. Dit betekend dat de ouder en het kind daar zo nodig kunnen wachten en dat het kind daar gebracht en gehaald kan worden.

 

 1. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
  Indien Kindercoach Moontje Coaching gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 1. Verslaglegging en archivering
  Kindercoach Moontje Coaching is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen.
  Kindercoach Moontje Coaching zal daarentegen wel een privédossier per cliënt aanmaken en archiveren voor haar eigen administratie. Verslaglegging voor derden op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt is mogelijk. De besteedde tijd hieraan wordt geregistreerd en gefactureerd.

 

 1. Klachtenprocedure
  Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
  Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u tot een bevredigende oplossing te komen.Omdat ik ben aangesloten bij ZZP Nederland, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. Hiervoor verwijs ik u naar de WKKGZ op de website van ZZP Nederland.