Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Moontje Coaching, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74056344

 

Verwerken persoonsgegevens

 

Contactgegevens

Door een intakeformulier in te vullen en aan mij te retourneren geeft u mij uw persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u mij op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

 

Overige persoonsgegevens

Indien u een traject aan gaat met Moontje Coaching, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij Moontje Coaching.

Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Moontje Coaching verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

 

Bewaartermijnen

Moontje Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van uw samenwerking met Moontje Coaching zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 24 maanden na afloop van uw samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

 

Rechten betrokkenen

Moontje Coaching respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de website van Moontje Coaching.